Menu

महान! 

महान! 

​यूँ मुसलमान हो जा 

कि तू कुरान हो जा !

सच्चा हिन्दू हो जा

तू इन्सान हो जा!

पक्का इसाई हो जा

मरियम का मान हो जा !

इतना महान हो जा

कि तू आसमान हो जा!

-सुबुद्ध सत्यार्चन 

Advertisements

1 thought on “महान! ”

%d bloggers like this: